Mercedes-Benz

Pakiet mobilności dla użytkowników modelu EQC.

Pakiet mobilności dla użytkowników modelu EQC

Pakiet bezpłatnych przejazdów taksówkami FREE NOW.

Mercedes-Benz dba, by elektromobilność była przyjazna i intuicyjna – i nie ogranicza się przy tym wyłącznie do samochodu.

Nabywcy elektrycznego Mercedesa EQC mają do dyspozycji cały ekosystem usług, obejmujący m.in. dedykowane funkcjonalności w ramach nowej aplikacji Mercedes Me, czy też dostęp do Mercedes me Charge umożliwiająca łatwe ładowanie w setkach publicznych stacji ładowania.

Teraz lista tych usług wzbogaca się o specjalny pakiet bezpłatnych przejazdów taksówkami FREE NOW, przysługujący każdemu klientowi, który zamówi Mercedesa EQC między 6 lipca a 30 grudnia 2020 r.

To optymalne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników, którzy chcieliby naładować swój samochód na publicznej stacji, a w międzyczasie udać się np. na spotkanie lub zakupy w innej części miasta.

Pakiet ten obejmuje vouchery o wartości 150 zł na miesiąc. W momencie zakupu samochodu, a później na początku każdego miesiąca – do grudnia włącznie – nabywca w aplikacji FREE NOW będzie otrzymywać automatyczne doładowanie o wartości 150 zł i miesięcznym terminie ważności. Vouchery będą dzieliły się na 5 przejazdów po 30 zł i działają w opcji płatności przez aplikację. Maksymalna korzyść dla nabywcy, który zakupi EQC w lipcu br. i wykorzysta wszystkie przysługujące mu vouchery, wynosi więc 900 zł.

Vouchery można wykorzystać we wszystkich polskich miastach, w których funkcjonuje FREE NOW. Są to: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Katowice (aglomeracja śląska), Łódź, Poznań oraz Wrocław.

FREE NOW

O FREE NOW.

FREE NOW (poprzednio mytaxi), to platforma mobilności miejskiej, operująca w 100 miastach z 9 krajów Europy, łącząc przez aplikację ponad 14 milionów pasażerów z 100 000 licencjonowanymi kierowcami. FREE NOW oprócz zamówienia przejazdów z kierowcą umożliwia również wynajem elektrycznych hulajnóg, a w przyszłości również innych usług transportu miejskiego.

FREE NOW jest częścią FREE NOW Group, która powstała w wyniku joint-venture Daimlera oraz BMW. 

Regulamin akcji promocyjnej

1. Warunki ogólne

1.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej MBPL (dalej „Promocja”) jest: mytaxi Polska sp. z o.o. z w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423350, NIP PL5252533046, REGON 8146157719
(dalej „Organizator”).

1.2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Promocji. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie inne materiały mają jedynie charakter informacyjny.

1.3. Promocja ma charakter ogólnopolski i obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Warunkiem udziału w Promocji jest:
1) Zakup auta Mercedes-Benz EQC w okresie od: 6 lipca 2020 do 30 grudnia 2020.
2) Pobranie aplikacji FREE NOW (dostępnej w sklepach AppStore i Google Store) oraz wykonanie następujących czynności:
• zarejestrowanie się (poprzez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz maila)
• oraz dodanie sposobu płatności (dowolna karta płatnicza, konto PayPal, Apple Pay)
• wejść na stronę free-now.com/pl/mercedes-eqc i przesłać poprzez formularz adres mailowy wykorzystany do rejestracji w aplikacji FREE NOW oraz kod, który uczestnik otrzymał od dealera przy zakupie samochodu Mercedes EQC

2. Czas trwania Promocji

2.1. Promocja trwa od dnia 6 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku do godziny 23:59.

2.2. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Mercedes-Benz Polska sp. z o.o, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Promocji, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny i jest nieodpłatne.

3. Nagrody

3.1. Organizator przewidział nagrody dla każdego Uczestnika, który w czasie trwania promocji zakupi auto Mercedes EQC tzn. podpisze umowę zakupu.

3.2. Każda nagroda składa się z 5 voucherów na przejazd taksówkami FREE NOW, każdy na kwotę 30 zł, które będą dodawane co miesiąc do wskazanego przez Uczestnika konta w aplikacji FREE NOW. Vouchery będą ważne do końca miesiąca w którym zostały wydane.

3.3. Każdy Uczestnik otrzymywał będzie vouchery automatycznie od momentu zakupu auta i na początku każdego miesiąca do grudnia 2020.

3.4. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

3.5. Utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora ma miejsce:
i. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez Uczestnika, ii. w przypadku niewykonania czynności, o których mowa w punkcie 1.4.

3.6. Wartość otrzymanych Nagród jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

6. Inne Postanowienia

6.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Promocji wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Promocji informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika.

6.2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: pomoc@free-now.com

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w trakcie jej trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie.

6.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

6.5. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.